Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Tuba Emiroğlu

BİLDİRİLER VE SUNUMLAR

-16-18 Aralık 2014, Sosyoloji Öğrencisi Enes Dursun Anması

“Kollektif Belleğin İzinde: Teori, Methodoloji ve Sahaya Dair Notlar

-7 Kasım 2014, KİSS (Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu), İstanbul

“2000’lerden Gezi Parkı Direnişine Türkiyede Politik Aktivizm”

-7-8 Mayıs 2014 MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bellek Ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, İstanbul

Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına sempozyumu

“Gezi Kuşağı mı Dediiniz?”

– 5-7 Eylül 2013 Bilkent Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği 7. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu

“Türkiye’de 78 Kuşağı ve Kuşak Bellek Kavramı”

-07-11 Eylül 2011 European Sociological Association (Avrupa Sosyoloji Derneği,  ESA) 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Cenevre

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” ve “  Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity”  başlıklı bildiriler

-11-14 Kasım 2011 Second International Conference of Young Urban Researchers, Lizbon

“Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-17 Haziran 2011, Londra Üniversitesi, Institute of Education: Rethinking Youth Cultures in the Age of Global Media Conference, Londra

Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-20 Mayıs 2011, MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, İstanbul

“Türkiye’de Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” başlıklı bildiri

-16 Nisan 2011 Galatasaray Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Günleri, İstanbul

“Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri: Sahada İlk Adımlar” başlıklı bildiri

-2011 Ateşin Düştüğü Yer:  TİHV 20. Yıl sergisi, İstanbul

“12 Eylül’le hesaplaşmak/yüzleşmek” başlıklı sunum

-4-7 Eylül 2010, 5. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir

“Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” başlıklı çalışma grubunun yürütülmesi ve çalışma raporunun sunumu

 

YAYINLAR

KİTAPLARDA;

-Gençlik Halleri: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (Der: Doç. Dr. Demet Lüküslü-Doç Dr. Hakan Yücel) içinde “2000’li Yıllarda Yeni Aktivizm Biçimleri: Yeni Toplumsal Hareketlerde Gençlerin Siyasi Angajmanı” adlı makale

– Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Toplumsal Hareketleri Alan Olarak Düşünmek: İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” adlı makale

Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Gezi Kuşağı mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal Kuşaklar” adlı makale (Derya Fırat ile birilikte)

 

DERGİLERDE;

-“ Peki Ya Şimdi? Özgecan’ın Ardından…”, Ayrıntı Dergi sayı:9, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-Alevilik Dosyası Editörlüğü, Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“Makbul Vatandaş İnşasında Vites Büyütmek: Eğitimin Sünnileştirilmesi” (İlker Akçasoy ile Söyleşi), Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

– “Kobane’den Sivas’a Alevi Mitingine Dair Notlar” Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“12 Eylül Tanıklarının Geçmişle Hesaplaşma Talepleri”, Ayrıntı Dergi, sayı:3, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Duvarlardan Parklara Gezi’nin Eylem Repertuarı”, Ayrıntı Dergi, sayı:1, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Milliyetçi Rahimler”, Kaos GL dergi sayı:123

 


 

Articles and Presentations

 • 16-18 December 2014, Sociology Student Meeting in Memory of Enes Dursun

On the Trail of Collective Memory: Notes for Theory, Methodology and Field

 • 7 November 2014, KİSS (Cultural Analysis and Class Strategies Research Group), İstanbul

“From 2000’s to Gezi Park Resistance Politic Activism in Turkey”

 • 7-8 May, 2014 Resistance of Gezi Park: From Struggle of Common Field to New Struggle Field, Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Are You Mean Generation of Gezi?”

 • 5-7 September, 2013 7th Culture Research Symposium, University of Bilkent and  Association for Culture Research

“Concept of Generation-Memory; Generation of 78 in Turkey”

 • 07-11 September 2011, European Sociological Association 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Geneva

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” and “ Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity” 

 • 20 May 2011, Colloquium of “Street and Social Movement on the Trail of Collective Memory” organized by Mimar Sinan Fine Arts University – Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Formed of Social Movements Field in Turkey”

 • 16 April 2011, “Youth Studies Days” in Galatasaray University, İstanbul

 “Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians and the New Nihilists”

 • 2011, TİHV (Turkey Human Rights Foundation), Exhibition of 20th Anniversary, İstanbul

“Reckoning With September 12”

 • 4-7 September 2010, 5th Karaburun Science Congress, İzmir

Organising study group and presenting the report “A Collective Memory Study; The 12th of September”

 

Publications In Books

 • “New Activism Forms in 2000’s: Political Engagement of Youth in New Social Movements” in Youth Forms: To Be Young in 2000’s Turkey”, edited by Asst. Prof.Demet Lüküslü and Prof.Hakan Yücel (Efil Publishing House)
 • “Thinking Social Movements as a Space: Creating Space for New Social Movements in Istanbul” in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)
 • “Are You Mean Generation of Gezi? Historical Event And Social Generations” (with Asst. Prof. Derya Fırat) in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)

 

In Journals

 • Editor of Ayrıntı Dergi Alevilik issue, Ayrıntı Dergi vol: 7, Ayrıntı Publishing House, İstanbul.
 • “Justice Demands of the Witnesses of Coup D’etat 12 September 1980, Ayrıntı Dergi, vol:3, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “From Walls to Public Parks Action Repertoire Of Gezi Protests”, Ayrıntı Dergi, vol:1, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “Nationalist Uteruses”, Kaos GL Magazine vol: 123.

 

100. Yılında Soykırımı Hatırlamak: Ermeni Gençlerin Post-Belleği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma / Postmemory of the Armenian Genocide: A Comparative Study on the 4th Generation in Turkey, Armenia, and Diaspora

Başlama tarihi: Haziran 2015
Bitiş tarihi: Haziran 2017

For English information on the project, please click.

1915 Ermeni Tehciri’nin üzerinden yüz yıl geçti. Bugün, tehciri bizzat deneyimleyen Ermenilerin torunlarının çocukları, Felaket olayından sonra 4. kuşağı teşkil ediyor. Ailesinden, komşusundan, arkadaşından duydukları aracılığıyla tehcirin belli bir temsilini kendi belleğinin bir parçası haline getiren 4. kuşağın gelecek nesillere aktaracağı miras, barışma siyasetinin yönünü belirleyecek kilit unsur olarak karşımıza çıkıyor. En yalın haliyle ifade etmek gerekirse, Hrant Dink suikastının sekizinci yılında gerçekleşen anmada, çoğunluğu Ermeni gençlerden oluşan bir inisiyatifin neden 1915 ile 19 Ocak’ı ilişkilendiren bir pankart taşıdığının kavranabilmesi için 4. kuşağın belleği büyük önem arz ediyor.

Bu çalışmanın hedefi soykırım sonrası 4. kuşağı teşkil eden günümüz Ermeni gençlerinin, Felaket olayına dair inşa ettiği post-belleği araştırmak, Felaket’in yüzüncü yılında, gelecek kuşaklara aktarılacak olan belleğin bütün boyutlarıyla kavranmasına katkıda bulunmak ve böylelikle söz konusu gençlerin barışma siyasetinde oynadığı/oynayabileceği rolü tespit etmektir. Bu amaçla, araştırma kapsamında 18-35 yaş arası Türkiye’den, Ermenistan’dan ve diasporadan eşit sayıda olmak üzere toplam 60 Ermeni genciyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Postmemory of the Armenian Genocide: A Comparative Study on the 4th Generation in Turkey, Armenia, and Diaspora

Start date: June 2015
End date: June 2017

It’s been hundred years since the Armenian Genocide. Today, the grandchildren of the victims are the 4th generation after the Genocide. The memory of this generation, constructed through the transmission from older generations, plays a key role in the process of confrontation with, and working through the past in Turkey. As a research group from Sociology Department at the Mimar Sinan University of Fine Arts (MSGSÜ), and Association for the Study of Sociology of Memory and Culture (BEKS), we have started a research on the memory of the Genocide among the Armenian young people in Turkey. In the second part of the research, we aim to perform interviews with young people in Yerevan and diaspora to compare the memories of the Genocide among all groups. The purpose of this research is to analyze the post-memory of the Genocide in its comprehensive sociological dimensions and to determine the possible effects of the 4th generation after the Genocide in the process of confrontation with, and working through the past in Turkey. To this end, 80 in-depth interviews will be conducted with young people between the ages of 18-35 in Turkey, Armenia, and diaspora.

Tanıklık ve Temsil / 2015 Bahar

İmkânsız Tanıklık ve Felaket’in Temsili

Derya Fırat & Öykü Gürpınar

Mübadeleler, savaşlar, katliamlar, soykırımlar, etnik temizlikler, askeri darbeler ve daha pek çok Felaket ile yüz yüze geldiğimiz son yüzyılda tanıklık sorunu ve Felaket’in temsil krizi üzerine etraflı tartışmalar vuku buldu. Bir yandan, yaşadığı travmatik deneyimi dile dökerek kayıplarının yasını tutabilmek için tanınma talep eden, Felaket ile yüzleşmeye davet ederek “bir daha asla” yaşanmaması için faillere hesap soran tanıklıklar ortaya çıktı. Küçük Asya Felaketi’nden Ermeni Soykırımı’na, Dersim ‘38’den 12 Eylül Darbesi’ne kadar farklı Felaketlerin tanıkları hakikatin gün yüzüne çıkması için cesaretle konuştu; kişisel deneyimler kolektif acının ve kaybın yüküyle yoğruldu, egemen tarihyazımına şerh düşüldü ve tarih hayatta kalan bellek aracılığıyla yeniden yazıldı. Öte yandan, Felaket tanıklığı, dil aracılığıyla ifade edilemeyecek bir olayın dile dökülmesi olarak görülüp paradoksal bir nitelik de kazandı. Tanıklık, iki açıdan “imkânsız” bir edim halini aldı: Tanıklık imkânsızdır; çünkü hayatta kalan söz konusu Felaket’i sonuna – ölüme – kadar deneyimleyememiş olduğundan tam tanık da olamaz, Felaket’i sonuna kadar deneyimleyen tam tanık ise bu deneyimi dile dökemez çünkü ölümün dili yoktur.[1] Tanıklık imkânsızdır; çünkü hayatta kalan tanığın yaşadığı deneyimi anlatılaştırma çabası, olayın dile dökülemezliği, dil aracılığıyla ifade edilemezliği sebebiyle her zaman olayı inkâr etmekle sonuçlanır.[2] Bu önermeler, Felaket tanıklığında yeni bir tartışmayı ve arayışı da beraberinde getirdi: Tanıklık imkânsız ise, Felaket üzerine nasıl konuşulacaktır? Tanıklık dil ile temsil edilemiyorsa, Felaket’in özüne bizi yaklaştırabilecek başka temsil biçimleri neler olabilir? İmkânsız tanıklık, Felaket’in nasıl temsil edilebileceği sorusunu da tartışmaya açtı. Bu noktada sanatın estetik mesafelenme ve dolayımlama yoluyla olayı temsil etme konusunda sunduğu olanaklar, Felaket temsili açısından başat bir tartışma alanı haline geldi.

Bu seminerin amacı, yukarıda özetlenen bağlam çerçevesinde tanıklık ve temsil meselesine yönelik bir tartışma ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, öncelikle Michel Pollak ve Nathalie Heinich’in Le Témoignage başlıklı çalışmasından yola çıkılarak farklı tanıklık türleri üzerinde durulmaktadır. Pollak ve Heinich, Shoah – Yahudi Soykırımı – üzerine yaptıkları araştırmada soykırım tanıklıklarını kategorize ederek yedi başlık altında toplamaktadır: Adli tanıklık, tarihsel tanıklık, sosyografik araştırma, hatıratlar, sözlü tarih, otobiyografik roman ve anlatı, edebiyat.[3] Dersin ilk yarısında, Pollak ve Heinich’in sınıflandırmasından yola çıkarak farklı tanıklık türleri üzerine çeşitli vaka analizleri üzerinden bir inceleme yapılması planlanmıştır. Pollak ve Heinich’in bu çalışmasından çıkartılabilecek temel sonuç şöyle ifade edilebilir: Tanıklık ne kadar gönüllü, gayri resmi, dolaylı ve öznel olursa, alımlayıcısını Felaket’in özüne yaklaştırmak ve Felaket’i temsil etmek konusunda da o kadar başarılı olmaktadır. Bununla birlikte, Pollak ve Heinich Shoah’ın farklı sanat alanlarında nasıl bir temsil üstlendiğine, bu temsillerin kendisinin bir tanıklık olarak görülüp görülemeyeceğine yönelik bir tartışma ortaya koymaz. Araştırma, sosyal bilimler alanında başvurulagelmiş mevcut tanıklıkların kategorize edilmesi ile sınırlıdır. Öte yandan, tanıklığın imkânsızlığı üzerine yapılan tartışma, Felaket temsilinin estetik mesafelenme ve sanatsal dolayımlama aracılığıyla kurulmasının belli bir potansiyel taşıdığına yönelik bir imada bulunmaktadır. Bu bakış açısından hareketle, dersin ikinci yarısında, Pollak ve Heinich’in bıraktığı noktadan devam edilerek farklı sanat alanlarında Felaket temsili üzerine bir tartışma yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda fotoğraf, müzik, sinema ve çağdaş sanat alanlarında Felaket temsilleri üzerine çeşitli vaka analizleri üzerinden bir inceleme yapılmaktadır.

[1] Agamben, Tanık ve Arşiv: Aushwitz’den Artakalanlar, Dipnot Yayınları, Ankara, 2001

[2] Nichanian, Edebiyat ve Felaket, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011

[3] Pollak, M. & Heinich, N.  “Le témoignage” [The Testimony], Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 62-63, 1986, pp. 3-29

Öykü Gürpınar

Kitaplar

Şükrü Aslan, Sibel Yardımcı, Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, 2015. Türkiye’nin Etnik Coğrafyası: 1927-1965 Ana Dil Haritaları, MSGSÜ Yayınları, İstanbul

 

Makaleler

Öykü Gürpınar, 2015. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması”, Ermeni Soykırımı’nda Vicdan ve Sorumluluk: Kurtulanlara Dair Yeni Araştırmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 95-116

Öykü Gürpınar, Emre Can Dağlıoğlu, 2015. “Armıdan’ı Armutlu yapan en uzun yılın öyküsü“. Agos

 

Konferans Bildirileri

Öykü Gürpınar, 2015. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması“. Konferans – Ermeni Soykırımı’nda Vicdan ve Sorumluluk

Öykü Gürpınar, 2014. “On the Trace of Neoliberal Governmentality: A Case Study on the Urban Transformation Projects in Istanbul“. Berlin and Istanbul Lecture Series

Derya Fırat

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

FIRAT DERYA (2014).  Le coup d’État de 1980 et les différents lieux de mémoire des luttes en Turquie.   Penser L’émancipation : Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine, IIe colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198193)

FIRAT DERYA (2014).  La rue et mémoire collective.  La politique dans la rue. L’action collective dans l’espace public, Colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198173)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Duygu Güner (2011).  Les lieux de Mémoire de Coup d’Etat 1980. Séminaires de Mémoires et mobilités urbaines, Institue Français d’Etudes Anatoliennes (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198381)

Derya Fırat, İlknur Kurşunlugil, Amira Akbıyıkoğlu (2009).   “19 January”: The day of the Assassination of Hrant Dink as a lieu de mémoire in different collective memories in Turkey. Bahçeşehir University International Conference : “Facing the Past, Facing the Future: History, Memory, Literature (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198437)

FIRAT DERYA  Les trois a?ges de l’immigration de Turquie en France.  Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad: actes du colloque international, 15 et 16 juin 2006 – Paris (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1198890)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Hande Topaloğlu (2011).  Middle Class Youth Of Big-City Areas In Turkey And Alternative Life Styles.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 612-613. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197950)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Visual Sociological Methods in Memory Studies: Inter-subjectivity Versus Objectivity.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 465-466. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197872)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Tuba Emiroğlu (2011).  “The Field of New social Movements” and “The New Activist Habitus” in Turkey.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 531-531. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197901)

FIRAT DERYA (2008).   L’assassinat de Hrant Dink et les mémoires collectives en Turquie. XVIIIème Congrès de l’AISLF : Association Internationale des Sociologues de Langue Française “ÊTRE EN SOCIÉTÉ. Le lien social à l’épreuve des cultures (Özet bildiri) (Kontrol No: 1198510)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri- Sahada ilk adımlar.  Galatasaray Üniversitesi, 1. Gençlik Günleri (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198349)

FIRAT DERYA (2004).  Les jeunes issus de l’immigration de la Turquie en France.  PREMIER CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE Dynamiques de transformation de la société française contemporaine (Özet bildiri) (Kontrol No: 1230259)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(Sunuş: Bellek, Uzam ve Mücadele) (2014)., FIRAT DERYA,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185227)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(“Gezi Kuşağı” mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal  Kuşaklar) (2014)., Derya Fırat, Tuba Emiroğlu,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN: 97860548781109, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185409)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekanları ) (2014)., Derya Fırat, Öndercan Muti,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185315)

Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak, Bölüm adı:(Bit(iril)meyen Gençlik) (2013)., FIRAT DERYA,  Efil Yayınevi, Editör:Demet Lüküslü, Hakan Yücel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 316, ISBN:978-604-4579-47-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1187525)

İstanbul’da Rock Hayatı: Sosyolojik Bir Bakış, Bölüm adı:(Rock Müzik Dergileri) (1995)., FIRAT DERYA,  Bağlam yayınları, Editör:Ali Akay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 211, ISBN:975-7696-77-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1198833)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).  Toplum ve Bilim (123), 76-92. (Kontrol No: 1187597)

FIRAT DERYA (2014).  Kapatılma Mekanlarına Bakmanın Kavramsal Araçları: “Total Kurum”, “Disipliner Kurum” ve “Kamp”.  Teorik Bakış(4), 12-25., Doi: 9772147664001 (Kontrol No: 1187449)

FIRAT DERYA (2003).   Göçmenler İle İlgili Fransiz Sosyolojik Düşüncesinin Çözümlenmesi: Fransa’daki Türkiye Kökenli Gençlerde Bütünleşmenin Bir Sonucu Olarak “Ötekileşmiş” Kültürel Kökenin Yeniden Keşfi.  Toplum Bilim (17), 73-83. (Kontrol No: 1198969)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

FIRAT DERYA (2013).  1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları.  Bellek ve Kültür” başlıklı VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, (Kontrol No: 1198138)

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).   III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, (Kontrol No: 1198655)

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu (2014).  Gezi Kuşağı mı? Dediniz.  Gezi Parkı Direnişi Sempozyumu: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına, (Kontrol No: 1198746)

FIRAT DERYA (2014).  Foucault ve Kapatılma Mekanları.  Foucault Kolokyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198772)

Derya Fırat, Öndercan Muti (2011).  Darbenin Hafıza Mekanları.  Kolektif Belleğin İzinde : Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198307)

Raporlar:

Derya Fırat, Barış Şannan 2014. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Ocak-Nisan 2014 Raporu. Hrant Dink Vakfı, nefretsoylemi.org

Öndercan Muti

Yayınlar / Publications

2013. ‘Bir Sırma Kemerdir Suya Baksam… Tepenin Ardı ve Hakikat’ (The Other Side Of The Hill And The Truth) Yeni Film Cinema Journal. 29: 25-32.

2014. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’. (Spaces of Memory of the Coup) In. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişi’ne Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı. (The Memory of the Street: Social Movements and and Urban Space from May 1st 1977 to Gezi Resistance) Derya Fırat (ed.) Dipnot. Ankara.

2014. with Hande Topaloğlu. ‘12 Eylül Hapishanelerinde Gündelik Hayat’ (Daily Life in the Prisons of September 12th Military Coup Era). Teorik Bakış. 4: 67-83

2014. with Derya Fırat. ‘Traces of Past’. On Personal Exhibition of Gülçin Aksoy ‘Duble Hikaye’ (Double Story). Depo Art Center. Istanbul

2015. ‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri’ (‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: The Generation of 19th January and their Memory Demands). Toplum ve Bilim. 132: 150-161

2015. ‘“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!” Kimlik ve Öz Tartışmalarına Bir Bakış (“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!”: A Glance at the Discussions on Identity and Essence). GOR Dergi. 2

Çeviriler/ Translations

2014. Denis O’Hearn. ‘Hücre Tecridi ve Mahpus Direnişi’ (Cellular Isolation and Prison Resistance: Britain/Ireland, the United States, and Turkey) trans. Öndercan Muti. Teorik Bakış. 4: 85-106

2015. Jean Amry. Diyalektik Jargonu (Jargon der Dialektik). trans. Öndercan Muti. Duvar Dergisi. 20

Konferans Bildirileri / Conference Papers

2010. with Derya Fırat etc. ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ (A study of Collective Memory: September 12th). Karaburun Science Congrees/ Izmir-Turkey

2010. ‘Ses ve Boşluk: Baskı Ortamında Daimon’ (Sound and Void: Daimon Under Suppression). Bilge Karasu’yu Okumak (Reading Bilge Karasu) at Mimar Sinan University / Istanbul-Turkey

2011. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’ (Spaces of Memory of the Coup). Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler (In trace of Collective Memory: Street and Social Movements) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey

2011. ‘Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The ‘New Bohemians’ and the ‘New Nihilists’. Second International Conference of Young Urban Researchers (European Sociological Association)/ Geneva-Switzerland

2013. ‘Bellek Talepleri ve Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Yeniden Kuruluşu: Türkiye Örneği’. (Demands of Memory and the Re-establishment of the Truth Regime in Context of Confrontation) Historical Events and Collective Memory Congress at Bilkent University/ Ankara-Istanbul

2014. ‘Gezi ve 19 Ocak Kuşağı’ (Gezi Parkı and the Generation of January 19th). Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına (Gezi Parkı Resistance: From the Struggle for the Common Spaces to New Spaces of Struggle) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey

BEKS Yayınları / Publications of BEKS

Kitaplar / Books

Derya Fırat, 2014.  Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı. Dipnot Yayınları, Doi: 9786054878109

Raporlar / Reports

Derya Fırat, Barış Şannan 2014. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Ocak-Nisan 2014 Raporu. Hrant Dink Vakfı, nefretsoylemi.org 

Makaleler / Articles

Öndercan Muti, 2015. “’Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar’: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri’”. Toplum ve Bilim. 132: 150-161

Derya Fırat,  2014. “Bellek, Uzam, Mücadele“. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu, 2014. ““Gezi Kuşağı” mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal  Kuşaklar”. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Derya Fırat, Öndercan Muti, 2014. “1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekanları“. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Hande Topaloğlu, Öndercan Muti, 2014.  “12 Eylül Hapishanelerinde Gündelik Hayat” (Daily Life in the Prisons of September 12th Military Coup Era). Teorik Bakış. 4: 67-83

Derya Fırat, 2013. “Bit(iril)meyen Gençlik”Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak. Efil Yayınevi, Editör: Demet Lüküslü, Hakan Yücel,  ISBN:978-604-4579-47-1

Derya Fırat, Hande Topaloğlu, 2012.  “Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)“.  Toplum ve Bilim (123), 76-92

Konferans Bildirileri / Conferance Presentations

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu, 2014.  “Gezi Kuşağı mı dediniz?“.  Gezi Parkı Direnişi Sempozyumu: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına

Derya Fırat, 2014.  “Le coup d’État de 1980 et les différents lieux de mémoire des luttes en Turquie“.   Penser L’émancipation : Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine, IIe colloque internation

Derya Fırat, 2013. “1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları“.  Bellek ve Kültür: VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Derya Fırat, Hande Topaloğlu, 2012. “Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)“.  III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Derya Fırat, Öndercan Muti, 2011.  “Darbenin Hafıza Mekanları”.  Kolektif Belleğin İzinde: Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Duygu Güner, 2011.  “Les lieux de Mémoire de Coup d’Etat 1980“. Séminaires de Mémoires et mobilités urbaines, Institue Français d’Etudes Anatoliennes

Derya Fırat, Öndercan Muti, Hande Topaloğlu, 2011.  “Middle Class Youth Of Big-City Areas In Turkey And Alternative Life Styles“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 612-613

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu, 2011.  “Visual Sociological Methods in Memory Studies: Inter-subjectivity Versus Objectivity“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 465-466

Derya Fırat, Öndercan Muti, Tuba Emiroğlu, 2011.  ““The Field of New social Movements” and “The New Activist Habitus” in Turkey“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 531-531

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu, 2011.  “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri- Sahada ilk adımlar“. 1. Gençlik Günleri, Galatasaray Üniversitesi