HAKKIMIZDA

Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlerinin içinde yer aldığı bir grup tarafından 14 Aralık 2010’da kuruldu. BEKS’in amacı kolektif bellek, geçmişin anlamlandırılması, kültürel üretim alanları, kültürlerarası etkileşim, diaspora, toplumsal hareketler, alt kültürler ve gençlik sosyolojisi konularında disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla sosyolojik araştırmalar yaparak tartışma ortamları oluşturmak, kuram ve yöntemler geliştirmektir. BEKS’in bellek alanındaki çalışmalarının temel amacı, şimdiye kadar resmi tarih yazımında dışarıda bırakılan, toplumsal olarak dezavantajlı gruplara mensup olanların kişisel tanıklıklarına başvurarak temel hak ihlallerini verilerle ortaya koymak ve bu yolla geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi süreçlerine katkı sunmaktır. Bu bağlamda gerçek bir toplumsal hesaplaşmanın/yüzleşmenin nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamak da BEKS’in kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında çıkan ürünlerin toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşılması ve gerek akademik alanda gerekse sivil toplumun diğer tartışma platformlarında tartışılır hale gelmesi ve böylelikle kamuoyunun duyarlılaştırılması da önemli hedeflerimizden biridir.

The Association for the Study of Sociology of Memory and Culture is a non-profit foundation, founded in 2010 by a group of academics, young researchers, and graduate students students from Mimar Sinan University of Fine Arts, Sociology Department. BEKS’ work touches on the collective memory of social movements and social-political generations in Turkey and abroad; the memory of Armenian Genocide and Armenian heritage in Anatolia; Turkish-Armenian reconciliation; hate speech in media discourse; the experiences of diverse youth sub-groups including activist youth, underrepresented youth, LGBTI+ youth, middle-class youth; democratic engagement of young people; life worlds of middle-class populations; migrant and refugee rights, amongst many others. We believe in the importance of performing studies on the memory of different social groups and trauma cases in recent Turkish history, which are mainly excluded from academic discussions, and to share the results with the public and NGOs. Until today, we had worked on different subjects, from memory of military coup of 12th September and OHAL (special State of Emergency regime in Turkey during 90’s), to the memory of the assassination of Hrant Dink. Beside these researches, we’ve supported various events on the normalization process of Turkey and Armenia, and art projects about the Armenian heritage in Anatolia.

Araştırma Ekibimiz

Derya FIRAT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998-1999’da Université de Paris IX Dauphine’nde, Siyaset Bilimi Master’ını ve 1999’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Paris’de Sosyoloji Master’ını tamamladı. 2005 yılında EHESS’de, Sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyoloji, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan Derya Fırat, 2006’dan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nin (BEKS) ve MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucularındandır. Şu ana kadar yönettiği saha çalışmaları arasında, “Fransa’da Türkiyeli Göçmenler”, “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri” ve “Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” bulunmaktadır. Ayrıca Barış Şannan ile birlikte Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi başlıklı çalışmada Ermenilere yönelik nefret söylemi üzerine bir rapor hazırlamıştır.

Ayça Yüksel

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 2012-2013 döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı aracılığıyla Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de okudu. 2017-2018 güz döneminde misafir öğretim görevlisi olarak Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde “Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet” dersini verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Programını “Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği” adlı teziyle 2019’da tamamladı. Şu anda aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS)’nin araştırmacıları arasında yer alamaktadır. Mekân, kent bostanları, kooperatifler, kolektif bellek, toplumsal cinsiyet ve politik ekoloji gibi konular ilgi alanına girmekte ve kent sosyolojisi ile toplumsal hareketler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Cihan Erdal

Cihan Erdal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Carleton Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü'nde devam eden doktora araştırması, başta Atina, İstanbul, Paris ve Berlin olmak üzere Avrupa'da radikal toplumsal değişim için mücadele eden gençlerin deneyimlerine odaklanmaktadır. 2020 yılında Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi fonunu almaya hak kazanan Erdal, hâlen Kanada merkezli Kentli Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin koordinatörüdür.

Hande Topaloğlu Hartmann

1986 Ankara doğumlu. 2009 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra MSGSÜ Sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. 2012 yılında dans ve beden sosyolojisi üzerine hazırladığı tezini savundu. Bu dönemde, 2010 yılında İstanbul’da kurulan BEKS’in kurucu kadrosunda yer aldı ve dernekteki araştırmalara katıldı. 2014 yılında Paris Nanterre Üniversitesinde sinema ve hafıza temalı doktora çalışmasına başladı ve tezini 2021’de savundu. Halen bağımsız araştırmacı ve çevirmen olarak faaliyetlerine devam ediyor, Paris’te ikamet ediyor.

Kadir Akın

1957 yılında Kocaeli’nde doğdu. Vefa Lisesi'nde eğitimini sürdürürken devrimci mücadeleye katıldı. 1982 yılında tutuklandı ve Kurtuluş davasından yargılanarak hüküm giydi. 1988 yılına kadar cezaevinde kalan Akın, daha sonra çeşitli sosyalist dergi ve gazetelerin yayın kurullarında bulundu. 1990 yılı sonrası birleşik parti süreçlerinin tümünde sorumluluk üstlendi. Yaptığı bir konuşmadan dolayı tekrar ceza alıp 3 yıla yakın yurt dışında yaşayan Kadir Akın’ın 'Sosyalizmin Krizi: Birlik ve Yeniden Kuruluş’, ‘Ermeni Devrimci Paramaz - Abdülhamidden İttihat Terakkiye Ermeni Sosyalistleri ve Soykırım’, ve ‘Saklı Tarihin İzinde: Osmanlı’da Modernleşme, Anayasa, Sosyalizmin Kökleri ve Ermeni Vekiller’ isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca ‘Utanç ve Onur’, ‘Türkiye Solundan Portreler' kitaplarında da bölümler kaleme aldı. 'Sevdaların Yangınından Geçtik' adındaki anı kitabında geniş bir söyleşisi bulunan Akın’ın, 'Paramaz' kitabından esinlenerek yaptığı "RED" belgeselinin yanı sıra, değişik haber portallarında yayımlanan yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

Öykü Gürpınar

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden alan Gürpınar, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. “Türkiye’de Ermeni Olmak: Son Yüzyılda Papazyan Ailesi Üzerine Bir Mikrotarih Çalışması” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında, bir Ermeni ailenin 1915’ten günümüze yaşadıkları üzerinden Türkiye’de Ermeni olma deneyimini araştırdı. Aynı zamanda, birini tek başına gerçekleştirdiği üç araştırma projesinde yer aldı. Bu projeler, sırasıyla, “Türkiye’nin Etnik Coğrafyası”, “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması” ve “100. Yılında Soykırımı Hatırlamak: Ermeni Gençlerin Post-Belleği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma” başlıklarını taşımaktadır. Gürpınar, halihazırda Ermeni Soykırımı üzerine yürütmekte olduğu çalışmalar üzerine dördü yabancı dergilerde yayınlanmak üzere on makale kaleme almış, tamamı uluslararası olmak üzere dört konferansta sunumlar gerçekleştirmiş, Agos gazetesine çalışmalarıyla ilgili iki röportaj vermiştir. Doktora tezini 2021 yılı sonunda EHESS Paris bünyesinde savunacaktır.

Öndercan Muti

Dr. Öndercan Muti lisans derecesini 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise 2012 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldı. 2021 yılında 'Memory in Motion: A Comparative Study on the Postmemories of the Armenian Genocide' başlıklı teziyle Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 2020-2022 yılları arasında La Red - Vernetzung und Integration Derneği'nde, Müslüman karşıtı ırkçılık üzerine "open mind – Transnational und community übergreifend gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit" isimli bir gençlik projesi yürüttü. Halen Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ders vermenin yanı sıra Max Planck Demografi Çalışmaları Enstitüsü'ne bağlı Population Europe programında çalışmaktadır.

Selen Göbelez

İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. “Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Hizmetlerin Tarihi: Toplumsal Değişim, Meslekleşme ve Siyaset” başlıklı tezi ile Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editör ve çevirmen olarak çalıştı, yazılar yazdı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Sosyolojisi Bölümü’nde “Türkiye’de Doğumun Medikalleşmesi ve Doğum Anlatıları” üzerine başladığı doktora çalışmasına (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) EHESS’te devam etmekte. Bir çocuk annesi olan Selen Göbelez aynı zamanda doula olarak doğum öncesi, doğum ve doğumdan sonra kadınlara medikal olmayan destek sunuyor.

Tuba Emiroğlu

2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Mezun Oldu. 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı’nı “İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanı ve Militan Güzergahları” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır. BEKS’in yanı sıra farklı sivil toplum örgütü ve projede yer almış, ayrıca Koç Üniversite’nde iki yıl süreyle (2016-2018) proje uzmanı olarak çalışmıştır. Bu sürede STK’lar ve sosyal girişimlerin sosyal etki konusunda güçlenmesi için çeşitli çalışmaları oldu. 2018 yılından bu yana bağımsız danışman ve araştırmacı olarak sosyal etki, izleme & değerlendirme, ihtiyaç analizi gibi konularda sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler, üniversiteler ve firmalara sosyal etki ve araştırma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, sosyoloji alanında sürmekte olan doktora çalışmasını İmroz (Gökçeada) Adası bağlamında politik şiddetin tanıklığı, yıkıntılaşan peyzaj ve hauntology (musallat bilimi) tartışmaları çerçevesinde sürdürmektedir.